Forretningsvilkår – SMS tjenesten / Opplysningstjeneste API, levert av Front

OM INNGÅELSE AV VILKÅRENE – MOTTAKER AV KONTRAKTSVILKÅRENE MÅ LESE DETTE: Dersom Kunden (som er den som inngår denne avtalen, ref. nedenfor) eller den som på annen måte mottar disse vilkårene ikke aksepterer hele eller deler av vilkårene, eller ikke ønsker disse lagt til grunn fra Front, skal Front varsles skriftlig, umiddelbart og senest før ytelser påstartes. Gjøres ikke dette, innretter Front seg som om vilkårene er akseptert og at det er inngått avtale basert på vilkårene.

1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1 Tjenester: SMS-tjeneste (WEB) / SMS gateway / Nummeropplysning

Produktene under «SMS-tjeneste» er utviklet og eies av Front Information AS (heretter kalt «Front»). SMS-tjeneste er en internettbasert tjeneste for kommunikasjon med SMS. Produktet inneholder en rekke funksjoner, men er begrenset til den funksjonaliteten som til enhver tid er utviklet og som ligger i produktet. Front jobber hele tiden med å gjøre tjenesten best mulig og legger til ny funksjonalitet etter egne vurderinger. Siden produktet tilbys til et stort antall kunder, kan ikke produktet tilpasses den enkelte kunde. Produktet er derfor kun slik som beskrevet og gjort tilgjengelig fra Front.

Produktene «SMS gateway API» er et grensesnitt (API) hvor man kan koble seg direkte opp fra bedriftens eget IT-system.

Nummeropplysnings-API er en nummeropplysningstjeneste som leveres gjennom Front. Man kan gjennomføre forespørsler direkte i nummeropplysningsdatabasen og i retur få opplysningsinnhold på alle nummer som er oppført og ikke har reservert seg mot nummeropplysning.
Nummeropplysningsdatabasen inneholder data fra alle teleoperatører som Front har avtale med, og den oppdaterte listen er vist på Front sine hjemmesider til enhver tid.

1.2 Avtalen

Avtalen anses inngått når produktet blir bestilt gjennom bestillingsskjema på nett og Front bekrefter denne bestillingen, eller egen avtale er signert. Avtaleinngåelse vil skje uavhengig av om Kunden har tatt tjenesten i bruk. Front vil sende en invitasjon til kunden, for å opprette en administratorbruker, der kunden lager eget passord, og kan invitere andre brukere (både ordinære og administratorbrukere) for SMS tjenestene. SMS Gateway kunder har også tilgang til å sette opp en eller flere spesifisert(e) IP adresse(e) eller passord for SMS Gateway. Front vil sende kunden autoriseringsinformasjon til opplysningstjenesten. For nummeropplysning er det per i dag ingen egen administrasjonsside, og Front kontaktes direkte skriftlig via kontaktskjema eller epost for eventuelle endringer.

Front har rett til å foreta kredittsjekk av Kunden, eller på eget initiativ gjøre en slik vurdering. Ved et negativt utfall av en kredittsjekk, vurdering eller ved noen typer selskapsformer, som enkeltpersonforetak og NUF, har Front rett til å vurdere om avtale skal inngås, eller om Kunden må stille ekstra sikkerhet før en avtale blir godkjent. Innbetalt sikkerhetsbeløp vil være forskuddsbetaling inntil avtalen sies opp og da motregnes utestående.

2. PRODUKTVILKÅR

2.1 Kontoopprettelse

En organisasjon kan opprette en eller flere separate konti. På den nettbasterte tjenesten skal hver bruker ha sin private tilgang til den eller de konti organisasjonen ønsker å gi tilgang til.

Nummeropplysningstjenesten skal kun benyttes til nummeropplysningsvirksomhet, som oppslag for allerede registrerte kunder / kontakter, eller for oppslag av mottatte henvendelser. Nummeropplysningsvirksomhet omfatter det som allmennheten vil oppfatte som alminnelig nummeropplysningsvirksomhet til enhver tid. Tjenesten kan ikke benyttes til å skape en ny kundedatabase eller til verdiøkende formål i markedsføringsøyemed. Front kan til enhver tid kreve dokumentasjon på at tjenesten kun brukes i henhold til vilkårene og andre instruksjoner fra Front.

2.2 Systemspesifikasjoner

Siden produktene er i konstant utvikling anbefales alltid at det benyttes siste versjon av nettleser. Front etterstreber full støtte for alle de store nettleserene målt i bruk. Ved bruk av eldre versjoner av nettleser, vil det være funksjoner og brukeropplevelse som ikke fungerer som beskrevet.

2.3 Sikkerhet

Front benytter SSL-kryptering og har registrert eget sertifikat.

Kunder som bruker nettbaserte produkter, må selv sørge for at de logger seg ut hvis det er en datamaskin andre kan ha tilgang til. Det er organisasjonen som selv deler ut brukertilgang og igjen velger hvilke rettigheter disse skal ha. De enkelte brukere er ansvarlig for sitt passord. Ved tap av personlig passord eller mistanke om at dette er på avveie, skal brukeren straks endre passord og melde fra til Front.

Den enkelte bruker er ansvarlig for å logge seg ut for å forhindre at uvedkommende får tilgang til tjenesten. Ved utlogging, vil man ha ett valg om å bli logget ut fra tjenesten på alle andre maskiner man eventuelt var innlogget. Utlogging kan derfor benyttes for å sørge for utlogging på andre steder.

Kunden har mulighet til å aktivere totrinns-autentisering. Når totrinns-autentisering er aktivert må brukeren ved innlogging taste inn en engangskode som blir sendt på SMS. Denne innstillingen gjelder da for alle konti tilknyttet Kundens organisasjon og tilknyttede brukere, gitt at de ikke logger seg inn fra forhåndsdefinerte godkjente adresser.

Gateway kunder kan autentisere på IP adresse for å øke sikkerheten. Dette kan Kunden styre selv under kontrollpanelet for SMS gateway når man er pålogget nettutgaven, gitt at man har administrator rettigheter.

2.4 Håndtering av data

Fronts database inneholder informasjon om all trafikk som blir sendt og mottatt. Denne informasjonen vil bli benyttet som grunnlag for meldingenes status frem til mottakers mobiltelefon, samt grunnlag for fakturering. All data blir behandlet som konfidensiell informasjon ovenfor alle eksterne parter, og det er et høyt sikkerhetsnivå på våre servere, og databasen er kryptert.

Nummeropplysningstjenester vil være på en egen server og adskilt fra de øvrige produktene.

2.5 Plikter ved bruk av tjenestene

Meldinger som sendes av Kunden skal ikke krenke andres rettigheter, herunder varemerke og opphavsrett. Meldinger skal ikke inneholde støtende, trakasserende, krenkende mv. innhold. Kunden er ansvarlig for alt innhold i meldinger. Kunden skal ikke benytte tjenestene på en måte som kan være skadelig for Front sitt omdømme eller tillit i markedet.

Kunden plikter at det fremkommer hvem som er avsender av meldingen, enten ved informere om avsender i avsenderfelt eller i meldingsteksten.

Kunden har ansvaret for at bruken av tjenestene er i henhold til den enhver gjeldende lovgivning, herunder personvern- og markedsføringslovgivningen. Kunden skal sørge at det foreligger nødvendig samtykke fra mottaker av SMSer. Dette gjelder også for takserte CPA meldinger (meldinger der mottaker betaler). Ved takserte meldinger kan Front til enhver tid kreve dokumentasjon knyttet til ett eller flere nummer, samt få dokumentasjon på aksept fra mottaker. Front kan velge å ikke utbetale provisjon samt vurdere å anmelde forholdet ved misbruk av takserte meldinger.

Kunden skal holde Front skadesløs uten ansvarsbegrensning for krav som vil kunne fremmes av operatører, distributører, andre leverandører av tjenester, eller andre tredjeparter.

Front kan etter eget skjønn nekte Kunden tilgang til takserte meldinger, eller si opp avtalen hvis det mistenkes misbruk eller at det ikke er etter god forretningsskikk. Ved nummeropplysningstjenesten vil det kun være lov å hente nummeropplysninger til nummer man har mottatt og registrert i egen database, ikke å systematisk undersøke om nummer er registret for å laste ned en egen database med tanke på markedsføringsøyemed eller annen årsak.

2.6 Misbruk/mistanke om misbruk

Om ikke annet er avtalt, kan Front automatisk stoppe/pause utsendelser på grunn av antallet SMS, og/eller meldingens innhold, herunder spesielt med bruk av linker (URL), for manuell godkjenning. Det anbefales at Kunden planlegger utsendelser, slik at det er tid til at Front eventuelt kan godkjenne meldinger før ønsket sendetidspunkt. Kunder kan også ta kontakt med Front for å forhåndsgodkjenne domener/linker for å sørge for effektiv utsendelse.

Front vil også pause alle meldinger når volumet overstiger et visst antall per måned. Kunden kan ta kontakt med Front for å endre denne grensen, da disse først og fremst er der for å beskytte kunder mot misbruk.

Alle meldinger som automatisk blir sendt til godkjenning, vil Front undersøke og godkjenne så raskt som mulig. Front kan ikke garantere at meldinger blir godkjent utenom ordinær arbeidstid.

Mistenker Front misbruk av tjenester, herunder nummeropplysningstjeneste, eller annet brudd på vilkårene vil Front kunne stanse tjenesten helt eller midligertidig til forholdet er avklart.

Ethvert misbruk, herunder forsøk på dette, fra Kunden, Kundens ansatte eller andre Kunden har gitt tilgang, av Front sine tjenester og dens funksjonalitet vil føre sanksjoner, erstatningsansvar, oppsigelse av avtalen mv. Som misbruk regnes, blant annet, annen bruk enn nummeropplysningsvirksomhet, og bruk for oppbygging / vask av database i markedsføringsøyemed.

Tilsvarende vil urettmessig tilgang til server/database, bruk av passord og brukernavn i strid med vilkårene, utsendelse av ulovlig innhold eller annen bruk av SMS tjenesten som ikke er i henhold til vilkårene eller som av andre grunner er ikke bruk som ligger innenfor det som etter en forsiktig vurdering må forutsettes at tjenesten skal brukes til, og andre forsøk som normalt kan knyttes opp til ulovlig eller kritikkverdig oppførsel, være å anse som misbruk.

Misbruk vil kunne føre til umiddelbar oppsigelse av avtale, og en eventuell politianmeldelse av Kunden. Eventuelle merkostnader knyttet til misbruk av tjenesten vil bli rettet mot og fakturert Kunden.

Grove eller gjentagende brudd på vilkårene, anses å være vesentlig mislighold som kan medføre til oppsigelse av avtalen.

3. KUNDEOPPLYSNINGER

3.1 Innsamling av personopplysninger

Når Kunden inngår avtale med Front skal navn, besøksadresse (eller fakturaadresse om denne avviker fra besøksadresse), organisasjonsnummer og virksomhetenes kontaktperson og eventuell administrativ/teknisk kontakt, oppgis før avtaleinngåelse.

Navn, mobiltelefon og e-postadresse på administrator av tjenesten skal registres. Denne vil kunne administrere og legge til brukere som skal ha tilgang til tjenesten. Alle brukere som skal ha personlig tilgang til tjenesten skal være registrert med navn, mobiltelefon og e-postadresse.

Kunden skal melde adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet. Dersom Front ikke har korrekt adresse eller får forsendelser i retur, kan leveransen av tjenesten stanses.

3.2 Behandling av personopplysninger og overholdelse av regelverk

Front behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning og andre relevante lov- og forskriftsreguleringer. Der Front er databehandler for Kunden, inngås det databehandleravtale som del av disse vilkårene. Databehandleravtalen er vedlagt vilkårene som «Vedlegg B». Hvordan personopplysninger behandles følger av Fronts personvernerklæring «Vedlegg C» og databehandleravtale.

Der Kunden er behandlingsansvarlig, har Kunden ansvar for at personvernlovgivningen og annen regelverk overholdes ved behandlingen av personopplysninger.

3.3 Informasjon om tjenestene mv.

Brukere av Front sine tjenester vil motta generell informasjon og informasjon om tjenester og produkter knyttet til kundeforholdet. Informasjon vil kunne gis via e-post, sms og/eller digitale kanaler (eksempelvis på web).

Det er anledning til å reservere seg mot å motta informasjon som nevnt over ved å kontakte kundeservice, men informasjon knyttet til leveringsforhold, sikkerhet mv. om tjenestene vil sendes uavhengig av reservasjon.

4. VEDERLAG OG FAKTURERING

4.1 SMS-trafikk

Hver konto vil bli fakturert for det antall SMS meldinger den genererer. En SMS er begrenset til 160 tegn, og lenger meldinger enn dette vil 7 tegn trekkes fra hver SMS for å kunne slå dem sammen på mottakers terminal (mobiltelefon). Noen spesialtegn (som emoji) vil kunne gjøre at den totale meldingslengden begrenses ytterligere på grunn av formatet som må benyttes. På WEB utgaven vil dette vises i antall tilgjengelige tegn og eventuelt antall SMS.

Bruken av SMS-trafikk faktureres på etterskudd per måned hvis ikke annet er avtalt. Front forbeholder seg retten til å samle opp flere måneders SMS trafikk til en faktura, hvis den samlede trafikken ikke overstiger 2000 meldinger. Der kunder mottar provisjon for takserte SMS, forbeholder Front seg retten til å avvente utbetalinger så lenge de samlet utgjør under NOK 100. Den månedlige avgiften forskuddsfaktureres hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

4.2 Takserte meldinger

Utbetaling av provisjon for takserte meldinger utbetales etterskuddsvis måneden etter Front har mottatt oppgjør fra teleoperatørene sitt felles selskap Strex. Dette vil i praksis si to måneder etter aktuelle måned er avsluttet.

Front kan imidlertid velge å utbetale disse beløpene på et tidligere tidspunkt etter egen vurdering.

4.3 Betalingsvilkår og fakturering

Front benytter elektronisk fakturering. Faktura vil bli sendt per EHF dersom Kundens organisasjonsnummer er registrert i ELMA-registeret, eller til avtalt e-post adresse som vedlegg. Kunden har selv ansvar for at fakturaene leses av system, og skal melde problemer eller feil til Front. For faktura per post og EHF påløper det et administrasjonsgebyr.

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Vederlag reguleres en gang årlig i henhold til utviklingen av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeks) i tillegg til eventuelle endring i offentlige avgifter og/eller pålegg om endring i praktisering av lover og forskrifter vedrørende slike avgifter som har betydning for tjenesten.

Betaling skal gjøres innen 10 kalenderdager fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt.

Ved forsinket betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Front kan også kreve kostnader ved å inndrive utestående betaling, slik som purregebyr.

4.4 Prisendringer

Generelle prisendringer vil varsles av Front i rimelig tid med minimum en måneds varsel. Dette gjelder ordinære produkter som selskapets hovedprodukter og SMS trafikk i Norge. Dette blir varslet via en eller flere kanaler, som e-post til aktuelle oppførte kontaktpersoner i Kundens organisasjon, på faktura, på Front sine nettsider eller via varsel ved innlogging på tjenesten.
Når det gjelder tilleggsprodukter og SMS trafikk i utlandet kan Front endre priser med varsel for påfølgende dag, men vil tilstrebe å varsle i så god tid som mulig etter varslene Front selv mottar fra sine leverandører. Hvis kunden ikke ønsker å godta endringene i prisene må dette varsles omgående til Front, og den berørte tilgangen vil da opphøre.

5. DRIFT

5.1 Vedlikehold

Front har ansvaret for overvåkningen av meldingsflyten fra den blir mottatt og akseptert i Front sitt system og frem til meldingen blir levert til teleoperatøren. Front vil dog også overvåke og følge opp forsendelser fra teleoperatøren og frem til terminalen (mobiltelefonen). Front er ikke ansvarlig for feil eller manglende støtte som skyldes selve terminalen (mobiltelefonen), og vil kunne fakturere support eller feilsøking som skyldes dette.

Kunden plikter å opplyse Front per telefon 22202400 eller e-post til kontakt@fro.no om oppdagede feil så raskt som mulig.

Ved feil som medfører at Kunden ikke kan benytte tjenestene, skal dette søkes rettet så snart som mulig etter at feilen ble oppdaget eller varslet av Kunden.

5.2 Rapportering

Rapportering til Front skal foretas skriftlig ved hjelp av post, e-post eller ved hjelp av vårt elektroniske skjema.

5.3 Utvikling

Dersom Kunden har brukerrettede ønsker eller behov utover produktets eksisterende funksjonalitet og slik det er avtalefestet, er dette mulig gjennom tegning av ny avtale med egne vilkår og priser.

Front jobber kontinuerlig med generelle forbedringer som vil gi deg som Kunde en bedre brukeropplevelse.

5.4 Support og kontakt

Support vil besvares innenfor normal åpningstid (09:00 – 16:00 på virkedager). Kunden kan kontakte Front via telefon, SMS, kontaktskjema på nett eller e-post.

Ved rapportering av kritiske feil innenfor åpningstiden, vil Front påbegynne arbeidet så fort som mulig og normalt senest innen en time etter at feilen ble meldt inn fra Kunden, eller oppdaget av Front.

Ved kritiske driftsfeil utenfor åpningstiden kan Front kontaktes på hovednummer 22 20 24 00 og trykke valg «9» for å bli satt over til en vakttelefon, eller via epost, som også er betjent utenfor ordinære åpningstider som gjelder kritiske driftsfeil.

Med kritiske driftsfeil menes at tjenesten er nede, eller at det ikke er mulig å sende eller motta meldinger. Driftsmeldinger blir publisert direkte i WEB-tjenesten når man er innlogget, men kan også finnes under www.fro.no og der velge Kundeservice – Driftsmeldinger

Andre henvendelser vil Front ta fortløpende innenfor arbeidstiden, eventuelt kunne fakturere eller gjeldene satser.

Kontakt oss på:
Kontaktsjema www.fro.no/kontakt
Tlf: 22202400

Se også under www.fro.no/kundeservice/driftsmeldinger, for status på tjenestene.

Ved kritiske driftstans utenfor åpningstidene kan man ringe 22202400 og taste 9

6. ANDRE VILKÅR

6.1 Taushetsplikt

Både Front og Kunden plikter å bevare taushet om all informasjon de får kjennskap til som følge av denne Avtalen, og som ikke er allment kjent. Dette gjelder både informasjon vedrørende den annen part og andre utenforstående tredjeparter. Hver av partene plikter å foreta nødvendige skritt for å sikre at ansatte og andre i deres tjeneste overholder taushetsplikten.

6.2 Immaterielle rettigheter

Avtalen medfører ingen overføring av rettigheter opphavsrett, databaser eller andre immaterielle rettigheter. Dette omfatter også bl.a. systemer, programvare, spesifikasjoner, brukerdokumentasjon, formater, tekniske og bruker grensesnitt, teknologi, «know-how» og annet som hører sammen med systemene eller som utvikles av Front.

6.3 Mislighold

Den part som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt, må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

Som vesentlig mislighold anses alltid mer enn to ukers betalingsforsinkelse eller at det innledes gjeldsforhandling eller konkurs hos motparten.

Ved vesentlig mislighold kan Avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Front kan i slike tilfeller stenge Kundens tilgang til tjenesten/databasen med umiddelbar virkning.

6.4 Overføring av produktet og avtale

Front kan overføre produktet samt rettigheter og plikter under avtalen til et annet selskap (som ved en fusjon eller oppkjøp). Avtalen vil i slike tilfelle gjelde tilsvarende for selskapet som overtar rettighetene og pliktene. Kunden kan ikke uten forutgående skriftlig samtykke fra Front overføre rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen.

6.5 Oppsigelse / endring

Avtalen kan sies opp av begge parter med skriftlig varsel med 3 måneder oppsigelsestid, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Oppsigelsen gjelder fra den første neste påbegynte kalendermåned etter at den andre parten har mottatt eller sendt oppsigelsen. Nummeropplysningstjenesten kan sies opp med virkning fra den første i neste kalendermåned. Ved endring, som nedgradering av abonnement, vil endringen kunne tre i kraft umiddelbart, når anmodning er mottatt, mens abonnementsavgifter for inneværende kalendermåned som er fakturert, ikke vil bli kreditert.

Front har rett til å avslutte konti hvor det ikke har vært aktivitet de siste 6 månedene, hvis ikke annet er avtalt.

6.6 Referanse og omtale

Både Front og Kunden har rett til å fremstå som samarbeidspartner i kontraktsperioden, og benytte den annen part som referanse med informasjon om produkter Kunden benytter, om ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

6.7 Fritakelsesgrunner (Force Majure)

Dersom det inntrer forhold utenfor en parts kontroll som denne ikke burde ha forutsett da Avtalen ble inngått og som denne heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av, suspenderes partenes rettigheter og plikter så lenge forholdet varer. Herunder gjelder dette i tilfelle streik, lockout, pandemi, krig, kabelbrudd, brann, vannskade, terrorhandlinger, kommunikasjonsstans eller lignende. Tilsvarende gjelder for forhold hos partenes underleverandører.

Den part som vil påberope seg fritakelsesgrunn etter denne bestemmelsen skal så snart som mulig gi den annen part skriftlig varsel om forholdet.

I tilfelle av fritakelsesgrunn skal hver av partene dekke egne omkostninger som skyldes forholdet.

Ved fritakelsesgrunn kan Avtalen ikke bringes til opphør uten den rammede parts samtykke, med mindre situasjonen vil være av et slikt omfang eller lengde at fastholdelse av Avtalen vil virke klart urimelig overfor kontraktsmotparten.

6.8 Tvist

Dersom det oppstår tvist mellom avtalepartnerne om tolkning eller rettsvirkningene av denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører slike forhandlinger ikke frem, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.

7. ANSVAR, ERSTATNING M.M.

7.1 Ansvar

Front forbeholder seg retten til å på eget initiativ sperre tilgang til sine tjenester og nettsider fra spesifikke IP adresser, eller land, på bakgrunn mistanke om angrep fra hacking eller målrettet SPAM.

Front er ansvarlig for driften og oppetid av interne systemer og database, Fronts side av grensesnittet, og kommunikasjonen mellom dette og egen server, samt kvaliteten på levering og mottak av SMS til sluttbruker.

Front er ikke ansvarlig for feil som skyldes Kundens bruk eller som er forårsaket av tredjeparter som har fått tilgang til Front sitt system av/gjennom Kunden. Front kan bistå med å avhjelpe feilene som ikke er Fronts ansvar om dette er spesifikt avtalt og mot ytterligere vederlag basert på Fronts til enhver tid gjeldende timesatser.

Front har heller ikke ansvar for eksterne forhold som nettlinjer utenfor serverpark eller nedetid som skyldes eksterne forhold som kommunikasjonslinjer samt eksterne leverandører som teleoperatører. Front har ikke ansvar for forhold knyttet til Kundens grensesnitt eller IT-system.

Skyldes mangler ved tjenestene forhold utenfor Fronts kontroll, vil Front kunne ta kontakt med den aktuelle eksterne kilden og bidra til at det informeres om forholdet og søke å få feilen rettet av eksterne leverandører.

7.2 Erstatning

Hvis Kunden opplever nedetid som skyldes feil hos Front, kan Kunden kreve erstatning for den aktuelle nedetiden i form av prisavslag for den tid tjenesten ikke er tilgjengelig. Som nedetid regnes ikke forhåndsanmeldt nedetid som skyldes rutinemessige oppdateringer av systemet.

Eventuelt erstatningsansvar fra Kunden mot Front omfatter ikke tap av data, tapt fortjeneste eller andre indirekte skader.

Fronts erstatningsansvar er begrenset til vederlag for de foregående 12 måneder før forholdet som lå til grunn for ansvaret, og kan uansett ikke overstige kr 50.000.

8. Oppdatering av avtalens vilkår

Ved oppdatering av Front sine foretningsvilkår, personvernserklæring eller selve avtalen (som priser etc.), vil Front informere om dette til Kunden via e-post til registrerte kontaktpersoner, eller direkte i tjenesten ved innlogging.

Kunden er selv ansvarlig for at kontaktinformasjon for selskap/organisasjon er korrekt og oppdatert. De til enhver tid gjeldene vilkårene med databehandleravtale, vil være tilgjengelig via Front sine hjemmesider.