Fronts Forretningsvilkår

Har du spørsmål? Ta kontakt

Front - Vedlegg A – Forretningsvilkår (GDPR) - Versjon 4.07 – 01.10.2021

Forretningsvilkår – SMS tjenesten/Opplysningstjeneste API, levert av Front.

Vedlegg A

1. BESKRIVELSE

1.1 Pling / SMS gateway / Nummeropplysning

Produktet "Pling" er utviklet og eies av Front Information AS (heretter kalt Front). Pling er en internettbasert tjeneste for kommunikasjon med SMS. Produktet inneholder en rekke funksjoner, men er begrenset til den funksjonaliteten som til enhver tid er utviklet og som ligger i produktet. Front jobber hele tiden med å gjøre tjenesten best mulig og legger til ny funksjonalitet etter egne vurderinger.

Produktene "SMS gateway" er et grensesnitt (API) hvor man kan koble seg direkte opp fra bedriftens eget IT-system. Front har her ikke ansvar for kundens eget IT-system, men kun selve kommunikasjonen mot Front sin server, samt kvaliteten på levering og mottak av SMS til sluttbruker.

Nummeropplysnings API er en nummeropplysningstjeneste som leveres gjennom Front. Man kan gjennomføre forespørsler direkte i nummeropplysningsdatabasen og i retur få opplysningsinnhold på alle nummer som er oppført og ikke har reservert seg mot nummeropplysning.

1.2 Avtalen

Avtalen anses inngått når produktet blir bestilt gjennom vårt bestillingsskjema på nett og Front bekrefter denne bestillingen, eller egen avtale er signert. Front vil sende ut passord på SMS for produktet Pling, åpne opp for en eller flere spesifisert(e) IP adresse(e) for SMS Gateway og autoriseringsinformasjon til opplysningstjenesten. Når kunde sender sin første melding eller foretar sin første forespørsel mot tjenesten, vil dette være ytterligere en bekreftelse på at avtale er inngått og akseptert.

Front har mulighet til å ta en kredittsjekk av kunde eller på eget initiativ gjøre en slik vurdering. Ved et negativt utfall av en kredittsjekk, vurdering eller ved noen type selskapsformer, har Front rett til selv å vurdere inngåelse av en avtale, eller om kunden må stille ekstra sikkerhet før en avtale blir godkjent. Ved innbetaling av ett sikkerhetsbeløp, vil dette bli stående som forskuddsbetaling inntil kunden sier opp avtalen, eller at det særskilt avtales skriftlig mellom partene at slik sikkerhet ikke lenger kreves, og da motregnes oppsigelsestiden og eller annet som er utestående, men mindre annet ikke er avtalt og akseptert skriftlig mellom Front og kunden.

2. PRODUKTVILKÅR

2.1 Kontoopprettelse

En organisasjon kan opprette en eller flere separate konti. På den nettbasterte tjenesten skal hver bruker ha sin private tilgang til den eller de konti organisasjonen ønsker å gi tilgang til. Det er organisasjonen som selv deler ut brukertilgang og igjen velger hvilke rettigheter disse skal ha.

Nummeropplysningstjenesten skal kun benyttes til nummeropplysningsvirksomhet, som oppslag for allerede registrerte kunder / kontakter, eller for oppslag av mottatte henvendelser. Definisjonen i begrepet nummeropplysningsvirksomhet, omfatter det som allmennheten vil oppfatte som alminnelig nummeropplysningsvirksomhet til enhver tid. Tjenesten kan ikke benyttes til å skape en ny kundedatabase eller i virksomheter som benytter denne informasjonen til verdiøkende formål i markedsføringsøyemed, jamfør Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) § 6-3. Front kan krevet dokumentasjon fra kunder for å sikre at tjenesten blir benyttet til verdiøkende virksomhet for markedsføring.

Personlig passord skal ikke noteres slik at det kan forstås eller brukes av andre. Ved tap av personlig passord eller mistanke om at dette er på avveie, skal brukeren straks endre passord og melde fra til Front.

2.2 Systemspesifikasjoner

Siden produktene er i konstant utvikling anbefales alltid en av de siste års utgivelser av nettleser. Front etterstreber full støtte for alle de store nettleserene målt i bruk.

Ved bruk av eldre versjoner, kan funksjonaliteten oppleves som redusert, og Front kan ikke garantere for at brukeropplevelsen er i henhold til produktbeskrivelsen.

2.3 Sikkerhet

Front benytter SSL-kryptering og har registrert eget sertifikat.

Kunder som bruker nettbaserte produkter, må selv sørge for at de logger seg ut hvis det er en datamaskin andre kan ha tilgang til. Brukerne er ansvarlig for eget passord, og at dette ikke kommer på avveie. Det er viktig å være klar over at hvis man benytter en annens datamaskin, må man logge seg ut for å forhindre at uvedkommende får tilgang til tjenesten. Når man logger seg ut ett sted, vil man også bli logget ut fra tjenesten på alle andre maskiner man eventuelt var innlogget. Det vil si at hvis man mistenker at man har glemt å logge seg ut på en maskin, kan man logge inn på en annen og så logge ut igjen, da vil man bli logget ut på alle maskiner.

Gateway kunder kan autentisere på IP adresse for å øke sikkerheten. Dette kan kunden styre selv under kontrollpanelet for SMS gateway når man er pålogget nettutgaven, gitt at man har administrator rettigheter.

2.4 Serverleie og database

Front benytter kun servere av høy kvalitet og med høy sikkerhet.

Vår database inneholder informasjon om all trafikk som blir sendt og mottatt. Denne informasjonen vil bli benyttet som grunnlag for meldingenes status frem til mottakers mobiltelefon, samt grunnlag for fakturering. All data blir behandlet som konfidensiell informasjon ovenfor alle eksterne parter, og det er et høyt sikkerhetsnivå på vår server.

Nummeropplysningstjenester ligger på en egen server og er adskilt fra de øvrige produktene.

2.5 Mistanke om misbruk

Så lenge ikke annet er avtalt, vil Front automatisk kunne stoppe/pause utsendelser på grunn av antallet SMS, og/eller meldingens innhold, for manuell godkjenning. Dette kan settes individuelt per kunde og disse begrensningen vil spesielt gjelde nye kunder. Meldinger som vil bli stoppet for å godkjennes er meldinger som inneholder URL som linker til en nettside. Det anbefales derfor at kunden legger utsendelsen frem i tid, slik at Front rekker å godkjenne meldingen før ønsket sendetidspunkt. Kunder kan også ta kontakt med Front for å forhåndsgodkjenne domener/URL’er for å unngå dette.

Front vil også pause alle meldinger når volumet overstiger et visst antall per måned. Kunden kan ta kontakt med Front for å endre denne grensen.

Alle meldinger som automatisk blir sendt til godkjenning, vil Front undersøke og godkjenne så fort som mulig. Front kan ikke garantere at meldinger blir godkjent utenom ordinær arbeidstid.

Hvis Front mistenker misbruk av tjenesten, vil Front sette all trafikk på vent.

For nummeropplysningstjenesten vil Front midlertidig kunne stanse tjenesten hvis det er mistanke om misbruk. Som misbruk regnes, blant annet, annen bruk enn nummeropplysningsvirksomhet, og bruk for oppbygging / vask av database i markedsføringsøyemed.

3. KUNDEOPPLYSNINGER

3.1 Innsamling av personopplysninger

Når Kunden inngår avtale med Front skal de oppgi navn, besøksadresse, organisasjonsnummer og Bedriftens kontaktperson for avtaleinngåelse. Dersom fakturaadresse ikke er identisk med besøksadressen skal denne også oppgis. Hvis mulig skal det også registreres en administrativ- og en teknisk kontakt. Kunden skal også registrere navn, mobil og e-post adresse på den som skal være administrator av tjenesten, og som igjen kan administrere og legge til brukere som skal ha tilgang til tjenesten.

Alle brukere som skal ha personlig tilgang til tjenesten skal være registrert med navn, mobil og e-post adresse.

Innsamling av disse personopplysningene er nødvendig for at Front skal kunne levere de tjenestene det er inngått avtale for.

For at Front skal kunne levere sine forpliktelser i avtalen plikter Kunden å melde inn adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet. Dersom Front ikke har korrekt adresse eller får forsendelser i retur, kan leveransen av Tjenesten stanses.

3.2 Behandling av personopplysninger

Front behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven og andre relevante lov- og forskriftsreguleringer. I Fronts personvernerklæring (Vedlegg B) finnes det utfyllende informasjon om hvordan Front behandler personopplysninger. Personopplysningene behandles i forbindelse med drift av tjenesten(e), leveranse og fakturering.

Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenesten(e) om Front sin innsamling og behandling av personopplysninger, samt at opplysninger om deres bruk av tjenesten(e) vil kunne bli utlevert fra Front til Kundens registrerte administrator(er). I tillegg plikter de å informere om at personopplysninger i enkelt tilfeller kan bli utlevert til tredjepart, jfr. Avsnitt 6.4 i vilkårene.

3.3 Markedsføring

Så lenge du er registrert som bruker av Front sine tjenester, vil vi kunne sende deg generell informasjon og tilbud på tjenester og produkter som ligger til grunn for kundeforholdet. Du vil vanligvis motta slik informasjon via e-post, sms og/eller i våre digitale kanaler (eksempelvis på web). Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføring som nevnt over. Dette kan gjøres ved å kontakte Fronts kundeservice. Dette vil ikke påvirke din mulighet til å benytte Front sine tjenester.

3.4 Kundens rettigheter og utlevering av personopplysninger

I henhold til gjeldende personopplysningslov har Kunden flere rettigheter i tilknytning til Kundens personopplysninger og Front sin behandling av disse. Mer info om deres rettigheter finnes i Personvernerklæringen (Vedlegg B).

Front er ansvarlig for behandlingen av deres personopplysninger og at de personopplysningene vi behandler, ikke misbrukes eller kommer på avveie. I enkelte tilfeller kan vi utlevere deres personopplysninger til tredjeparter. Mer info om dette finnes i personvernerklæringen.

4. FAKTURA

4.1 SMS trafikk

Hver konto vil bli fakturert for det antall SMS meldinger den genererer. En SMS er begrenset til 160 tegn, og lenger meldinger enn dette vil 7 tegn trekkes fra hver SMS for å kunne slå dem sammen på mottakers terminal (mobiltelefon). Noen spesialtegn (som emoji) vil kunne gjøre at den totale meldingslengden begrenses ytterligere på grunn av formatet som må benyttes. På WEB utgaven (Pling) vil dette vises i antall tilgjengelige tegn.

Bruken av SMS trafikk faktureres på etterskudd per måned hvis ikke annet er avtalt. Front forbeholder seg retten til å samle opp flere måneders SMS trafikk til en faktura, hvis den samlede trafikken ikke overstiger 2000 meldinger. Der kunder mottar provisjon for takserte SMS, forbeholder Front seg retten til å avvente utbetalinger så lenge de samlet utgjør under NOK 100. Den månedlige avgiften forskuddsfaktureres hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

Kunden er selv ansvarlig for innhold og opphavsrett til innhold i meldinger som Kunden sender via Front.

Kunden plikter at det fremkommer hvem som er avsender av meldingen, enten ved å gjøre avsender til kjenne i avsenderfelt eller ved å gjøre dette kjent i selve meldingsteksten.

Kunden er ansvarlig for at all bruk tilfredsstiller gjeldende lovgivning, forskrifter og øvrige offentlige vedtak. Kundens ansvar etter forrige setning omfatter, men er ikke begrenset til, lovregler for distribusjon av meldinger, lovregler om meldingers innhold og forbrukerrettigheter. Kunden plikter å sette seg inn i aktuelle lover og regler for det enkelte marked, herunder forbrukerorganers retningslinjer og GDPR-bestemmelsene (General Data Protection Regulation).

Kunden har ansvaret for å motta nødvendig samtykke fra mottaker av en SMS, og at dette er i henhold til retningslinjer og lov om behandlingen av personopplysninger.

I tilfeller der Operatør, Distributør eller andre kan pålegge Front ansvar for brudd på regler vedrørende distribusjon og innhold i meldinger, skal Kunden holde Front skadesløs uten begrensning av ansvar.

Kunden skal ikke benytte Front på en måte som kan være skadelig for Front sitt renommé eller goodwill. Ved en slik mistanke kan Front midlertidig stoppe tjenesten, og eventuelt terminere kundeforholdet.

Kunder som ønsker å benytte seg av takserte CPA meldinger (meldinger der mottaker betaler), har også ansvar for at dette er med samtykke fra mottaker. Ved misbruk av dette vil det ikke bli utbetalt provisjon samt det vil bli vurdert å anmelde forholdet. Ved takserte meldinger har Front på ethvert tidspunkt rett til å etterspørre dokumentasjon fra Kunde på ett eller flere nummer, og få fremvist bevis på aksept fra mottaker.

Front har rett etter eget skjønn å nekte kunde tilgang til takserte meldinger, eller å avslutte et eksisterende forhold hvis det mistenkes misbruk eller at det ikke er etter god forretningsskikk.

4.2 Takserte meldinger

Utbetaling av provisjon for takserte meldinger utbetales etterskuddsvis måneden etter Front har mottatt oppgjør fra Teleoperatørene. Dette vil i praksis si to måneder etter aktuelle måned er avsluttet.

Front kan imidlertid velge å utbetale disse beløpene på et tidligere tidspunkt etter egen vurdering.

4.3 Faktura

Front benytter elektronisk fakturering. Faktura vil bli sendt til avtalt e-post adresse. Kunden vil motta elektronisk faktura i Acrobat Reader format. Kunden har selv ansvar for at han får lest sine fakturaer, og for å melde fra til Front hvis det oppstår problemer eller feil vedrørende dette. Hvis kunden ønsker faktura per post, vil det bli tillagt et administrasjonsgebyr.

Front har anledning til å sende faktura på EHF-format, så lenge kundens organisasjonsnummer er registrert i ELMA-registret, og da tillegge et administrasjonsgebyr for dette.

5. DRIFT

5.1 Vedlikehold

Front har ansvaret for overvåkningen av meldingsflyten fra den blir mottatt og akseptert i Front sitt system og frem til meldingen blir levert til teleoperatøren. Front vil dog også overvåke og følge opp forsendelser fra teleoperatøren og fremt til terminalen (mobiltelefonen). Front er ikke ansvarlig for feil eller manglende støtte som skyldes selve terminalen (mobiltelefonen), og vil kunne fakturere support eller feilsøking som skyldes dette. Front har ansvaret for oppetiden av servere og vedlikehold at databaser slik at disse skal ha maksimal oppetid.

Feil som gjør at Kunden ikke kan benytte Front sine tjenester, skal rettes så raskt som mulig etter at feilen ble oppdaget eller varslet av Kunden.

Kunden plikter å opplyse Front per telefon 22202400 eller e-post til kontakt@fro.no om oppdagede feil så raskt som mulig.

Front er ikke ansvarlig for feil som skyldes Kundens bruk eller som er forårsaket av tredjeparter som har fått tilgang til Front sitt system av Kunden. Front skal likevel bistå med å avhjelpe feilene, men kan forlange ytterligere vederlag fra Kunden til de til enhver tid gjeldende timesatser på Front sine nettsider.

Front fraskriver seg ethvert ansvar for nedetid og utilgjengelighet som skyldes eksterne leverandører av bredbåndslinjer og teleoperatører, eller andre eksterne forhold som Front ikke har mulighet til å kontrollere. Front vil i slike sammenhenger ta kontakt med den aktuelle eksterne kilden og sørge for at feil blir opplyst og rettet av de eksterne leverandørene. Se punkt 5.5 for responstid.

5.2 Rapportering

Rapportering til Front skal foretas skriftlig ved hjelp av post, e-post eller ved hjelp av vårt elektroniske skjema.

Den part som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt, må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

5.3 Tilgjengelighet

Front vil til enhver tid være tilgjengelig på mottak av e-post og henvendelser som sendes via standard utfyllingsskjema. Kunder vil derfor oppleve en rask behandling av disse, så sant Front har tilgjengelig den informasjonen kunden etterspør. Kontaktinformasjon vil være lett tilgjengelig fra våre hjemmesider fro.no, pling.as eller nrop.no.

Front forbeholder seg retten til å på eget initiativ sperre tilgang til sine tjenester og nettsider fra spesifikke IP adresser, eller land, på bakgrunn mistanke om angrep fra hacking eller målrettet SPAM.

5.4 Utvikling

Dersom kunde har brukerrettede ønsker eller behov utover produktets eksisterende funksjonalitet og slik det er avtalefestet, er dette mulig gjennom tegning av ny avtale med egne vilkår og priser.

Front jobber kontinuerlig med generelle forbedringer som vil gi deg som Kunde en bedre brukeropplevelse.

5.5 Support og vedlikehold

Support:

Front vil svare på support innenfor åpningstiden (09:00 - 16:00). Kunden kan kontakte Front via telefon, SMS, kontaktskjema på nett eller e-post.

Ved rapportering av kritiske feil innenfor åpningstiden, vil Front påbegynne arbeidet så fort som mulig og normalt senest innen en time etter at feilen ble meldt inn fra kunde, eller oppdaget av Front.

Ved kritiske driftsfeil utenfor åpningstiden kan kunde ringe til Fronts hovednummer 22 20 24 00 og trykke valg "9" for å bli satt over til en vakttelefon.

Med kritiske driftsfeil menes at tjenesten er nede, eller at det ikke er mulig å sende eller motta meldinger. Driftsmeldinger blir publisert direkte i WEB-tjenesten når man er innlogget, men kan også finnes under www.fro.no og der velge "Driftsmeldinger" (www.fro.no/driftsmeldinger)

Andre henvendelser vil Front ta fortløpende innenfor arbeidstiden, eventuelt kunne fakturere eller gjeldene satser.

Kontakt oss på:
www.fro.no/kontakt
e-post: kontakt@fro.no
Tlf: 22202400
Se også under www.fro.no/driftsmeldinger, for status på tjenestene.

Ved kritiske driftstans utenfor åpningstidene kan man ringe 22202400 og taste 9

6. ANDRE VILKÅR

6.1 Taushetsplikt

Både Front og Kunden plikter å bevare taushet om all informasjon de får kjennskap til som følge av denne Avtalen, og som ikke er allment kjent. Dette gjelder både informasjon vedrørende den annen part og andre utenforstående tredjeparter. Hver av partene plikter å foreta nødvendige skritt for å sikre at ansatte og andre i deres tjeneste overholder taushetsplikten. Front forbeholder seg retten til å bruke kundens navn som referanse til markedsføring, og opplyse om at de er samarbeidspartnere. Front har også anledning til å legge kunden på en egen referanseliste med en kort forklaring til hva kunden benytter produktet til, hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

6.2 Misbruk

Ethvert påviselig forsøk fra Kunden, kundens ansatte eller andre kunden har gitt tilgang, på å misbruke Front sine tjenester og dens funksjonalitet vil føre til at Kunden stilles til ansvar for disse handlinger. Misbruk av tjenesten kan til eksempel være forsøk på hacking av server/database, misbruk av passord og brukernavn, misbruk av SMS tjenesten, misbruk av takserte CPA meldinger (mottaker betaler), og andre forsøk som normalt kan knyttes opp til ulovlig eller kritikkverdig oppførsel.

Ved nummeropplysningstjenesten vil det kun være lov å hente nummeropplysninger til nummer man har mottatt og registrert i egen database, ikke å systematisk undersøke om nummer er registret for å laste ned en egen database med tanke på markedsføringsøyemed eller annen årsak.

Misbruk vil føre til umiddelbar oppsigelse av avtale, og en eventuell politianmeldelse av Kunden. Eventuelle merkostnader knyttet til misbruk av tjenesten vil bli rettet mot og fakturert Kunden.

6.3 Mislighold

Ved mislighold av bestemmelser i denne Avtalen kan partene, ved å reklamere i samsvar med pkt. 5.2, gjøre gjeldende vanlige misligholdsbeføyelser overfor den misligholdende part. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr.100. I tillegg til forsinkelsesrente, vil Front også kunne kreve purregebyr.

Som vesentlig mislighold anses alltid mer enn to ukers betalingsforsinkelse eller at det innledes gjeldsforhandling eller konkurs hos motparten.

Ved vesentlig mislighold kan den fornærmede part si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Front kan i slike tilfeller stenge Kundens tilgang til databasen med umiddelbar virkning.

6.4 Overføring av produktet til annet selskap

Front kan under perioden overføre produktet til et annet selskap (som ved en fusjon eller oppkjøp). Kontrakten vil løpe videre hvis dette skjer, og kontraktens innhold vil gjelde tilsvarende for det nye selskapet som overtar produktet. Kunden kan ikke uten forutgående skriftlig samtykke fra Front overføre rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen.

6.5 Oppsigelse

Avtalen kan sies opp av begge parter med skriftlig varsel med 3 måneder oppsigelsestid, hvis ikke annet er skriftlig avtalt, som gjelder fra den første neste påbegynte kalendermåned etter at Front har mottatt eller sendt oppsigelsen. Med skriftelig varsel menes post, faks eller e-post.

For nummeropplysningstjenesten kan den sies opp med virkning fra den første i neste kalendermåned.

Front forbeholder seg retten til å kunne si opp avtalen etter bestemmelsene i avtalen, uten å måtte gi en begrunnelse for dette. Front forbeholder seg retten til selv å avslutte konti som ikke blir fakturert hvis det ikke har vært aktivitet de siste 6 månedene, uten å få kundens aksept på dette.

6.6 Presse & Media

Både Front og kunden har rett til å fremstå som samarbeidspartner i kontraktsperioden, og benytte den annen part som referanse (se også punkt 6.1), så lenge ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

6.7 Force Majure

Ingen av partene er ansvarlige for mislighold av denne avtale som skyldes, direkte eller indirekte, forhold som defineres som Force Majure etter gjeldende juridiske retningslinjer, - herunder naturkatastrofer, streik, lockout, pålegg fra offentlige myndigheter eller rettighetshavere, krig eller trussel om krig, mobilisering, epidemier, brann oversvømmelser eller andre forhold som ligger utenfor partenes kontroll.

6.8 Tvist

Dersom det oppstår tvist mellom avtalepartnerne om tolkning eller rettsvirkningene av denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører slike forhandlinger ikke frem, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.

7. ANSVAR, ERSTATNING M.M.

7.1 Ansvar

Front er ansvarlig for driften og oppetid av interne systemer og database. Front har ikke ansvar for eksterne feil som nettlinjer utenfor serverpark eller nedetid hos teleoperatører og lignede.

7.2 Erstatning

Hvis kunden opplever nedetid som skyldes feil hos Front, kan kunden kreve erstatning for den aktuelle nedetiden. Eventuelt erstatningsansvar fra Kunden mot Front omfatter ikke tap av data, tapt fortjeneste eller andre indirekte skader.

Fronts erstatningsansvar er begrenset til 50 000 kr, men kan dog aldri overstige kundens innbetalinger i løpet av de foregående 12 måneders periode.

Dette gjelder ikke forhåndsanmeldt nedetid som skyldes rutinemessige oppdateringer av systemet.

8. Oppdatering av avtalens vilkår

Ved oppdatering av Front sine foretningsvilkår, personvernserklæring eller selve avtalen (som priser etc), vil Front informere om dette til kunden elektronisk, enten via e-post til registrerte kontaktpersoner, eller direkte i tjenesten ved innlogging.

Kunden er selv ansvarlig for at kontaktinformasjon er korrekt og oppdatert på deres selskap/organisasjon.

De til enhver tid gjeldene vilkårene til Front, vil være tilgjengelig via Front sine hjemmesider.

Front har tilgjengeliggjort en Databehandleravtale for sine kunder som er tilgjengelig når man er pålogget tjenesten, eller som kan sendes på forespørsel.

Denne kan også lastes ned under https://login.pling.as/pling/dpa