Fronts Forretningsvilkår

Har du spørsmål? Ta kontakt

Forretningsvilkår - versjon 1.11

Vedlegg til avtale om tilkobling til SMS tjenesten Pling. Vedlegg A

1. BESKRIVELSE

1.1 Pling / SMS gateway

Produktet "Pling" er utviklet og eies av Front Information (heretter kalt Front). Pling er en internettbasert tjeneste for kommunikasjon med SMS. Produktet inneholder en rekke funksjoner, men er begrenset til den funksjonaliteten som til enhver tid er utviklet og som ligger i produktet. Front jobber hele tiden med å gjøre tjenesten best mulig og legger til ny funksjonalitet etter egne vurderinger.

Produktene "SMS gateway" er et grensesnitt (API) som man kan koble seg direkte opp fra bedriftens eget IT-system. Front har her ikke ansvar for kundens eget IT-system, men kun selve kommunikasjonen mot kode samt kvaliteten på levering og mottak av SMS til sluttbruker.

1.2 Avtalen

Avtalen sees på som inngått når produktet blir bestilt gjennom vårt bestillingsskjema på nett og Front bekrefter denne bestillingen. Front vil sende ut passord på SMS for produktet Pling, og åpne opp for en spesifisert IP adresse for SMS Gateway. Når kunde sender sin første melding, vil dette være ytterligere en bekreftelse på at avtale er inngått og akseptert.

Front har mulighet til å ta en kredittsjekk av kunde. Ved et negativt utfall av en kredittsjekk eller ved noen type selskapsformer har Front rett til selv å vurdere inngåelse av en avtale, eller om eventuelt kunden må stille ekstra sikkerhet før en avtale blir godkjent.

2. PRODUKTVILKÅR

2.1 Kontoopprettelse

Hver konto vil få tildelt ett eget brukernavn og passord, og vil være uavhengig av de andre konti som kunden ønsker å opprette. Bruker har selv ansvar for at både brukernavn og passord kun distribueres til de som skal ha adgang til systemet og må påse at uvedkommende ikke får kjennskap til det personlige passordet. Personlig passord skal ikke noteres slik at det kan forstås eller brukes av andre. Ved tap av personlig passord eller mistanke om at dette er på avveie, skal brukeren straks endre passord og melde fra til Front.

2.2 Systemspesifikasjoner

PLING er utviklet i forhold til Microsoft Internet Explorer 8.0 og nyere versjoner. Front garanterer ikke for bruk med andre nettlesere enn det som er nevnt over, og funksjonaliteten vil da kunne oppleves som redusert. Front vil forsøke å tilpasse produktet også etter de andre store nettleserne, men kan ikke garantere at dette det vil fungere på eksakt samme måte.

2.3 Sikkerhet

For å benytte PLING må man ha et personlig brukernavn og passord. Hvis man logger seg av Pling, må man benytte brukernavn og passord neste gang man ønsker å ta i bruk tjenesten igjen.

Det er viktig å være klar over at hvis man benytter en annens datamaskin, må man logge seg ut for å forhindre at uvedkommende får tilgang til tjenesten.

2.4 Serverleie og database

Vår hovedserver står hos TDC. Trafikken direkte mot teleoperatørene går dirkete fra denne lokasjonen. TDC har et profesjonelt servermiljø med nødvendige sikkerhetstiltak og omfattende tiltak mot brann, innbrudd og lignende. De garanterer for et høyt nivå av oppetid, og vår erfaring er at det er ytterst sjeldent det blir linjebrudd.

Vår database inneholder informasjon om all trafikk som blir sendt og mottatt. Denne informasjonen vil bli benyttet som grunnlag for meldingenes status frem til mottakers mobiltelefon, samt grunnlag for fakturering. All data blir behandlet som konfidensiell informasjon ovenfor alle eksterne parter, og det er et høyt sikkerhetsnivå på vår server.

3. FAKTURA

3.1 SMS Trafikk

Hver konto vil bli fakturert for det antall SMS meldinger den genererer. Bruken av SMS trafikk faktureres på etterskudd per måned hvis ikke annet er avtalt. Front forbeholder seg retten til å samle opp flere måneders SMS trafikk til en faktura, hvis den samlede trafikken ikke overstiger 2000 meldinger. Den månedlige avgiften forskuddsfaktureres hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

Kunden har selv ansvar for SMS trafikk som utføres av sine disponenter (ansatte), og at de er kjent med og følger Markedsføringsloven, som beskytter mottaker mot ufrivillig reklame. En SMS melding består av maksimalt 160 tegn. Man kan sende meldinger som er lenger enn dette, men da vil kunden bli fakturert for flere meldinger etter hvor lang meldingen er. Om meldingen overstiger 160 tegn og hvor mange meldinger man er oppe i, vil bli vist under utsendelsesvinduet i produktet Pling, eller stå beskrevet i den tekniske beskrivelsen av SMS Gateway.

Kunder som ønsker å benytte seg av takserte meldinger (meldinger der mottaker betaler), har også ansvar for at dette er med samtykke fra mottaker. Ved missbruk av dette vil det ikke bli utbetalt provisjon samt det vil bli vurdert å anmelde forholdet.

3.2 Faktura

Front benytter elektronisk fakturering. Faktura vil bli sendt til avtalt e-post adresse. Kunden vil motta elektronisk faktura i Acrobat Reader format. Kunden har selv ansvar for at han får lest sine fakturaer, og for å melde fra til Front hvis det oppstår problemer eller feil vedrørende dette. Hvis kunden ønsker faktura per post, vil det bli tillagt et administrasjonsgebyr.

4. Drift

4.1 Vedlikehold

Ved problemer knyttet til Kundens daglige bruk av produktet, slik det er avtalefestet, vil Front ta ansvar for å rette opp i feil som relaterer seg til tjenesten.

Front fraskriver seg et hvert ansvar for nedetid og utilgjengelighet som skyldes eksterne leverandører av bredbåndslinjer og teleoperatører, eller andre eksterne forhold som Front ikke har mulighet til å kontrollere. Front vil i slike sammenhenger ta kontakt med den aktuelle eksterne kilden og sørge for at feil blir opplyst og rettet av de eksterne leverandørene. Se punkt 4.5 for responstid.

4.2 Rapportering

Rapportering til Front skal foretas skriftlig ved hjelp av post, e-post eller ved hjelp av vårt elektroniske skjema.

Den part som vil påberope seg at Avtalen er mislighold, må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

4.3 Tilgjengelighet

Front vil til enhver tid være tilgjengelig på mottak av e-post og rapporter som sendes via standard utfyllingsskjema. Kunder vil derfor oppleve en rask behandling av disse, så sant Front har tilgjengelig den informasjonen kunden etterspør. Kontaktinformasjon vil være lett tilgjengelig fra våre hjemmesider fro.no eller pling.as.

4.4 Utvikling

Dersom kunde har brukerrettede ønsker eller behov utover produktets eksisterende funksjonalitet og slik det er avtalefestet, er dette mulig gjennom tegning av ny avtale med egne vilkår og priser.

Front jobber kontinuerlig med generelle forbedringer som vil gi deg som Kunde en bedre brukeropplevelse.

4.5 Support og vedlikehold

Front vil svar på support innenfor åpningstiden (09:00 - 17:00). Kunden kan kontakte Front via telefon, SMS, kontaktskjema på nett eller e-post. Ved rapportering av kritiske feil innenfor åpningstiden, vil Front påbegynne arbeidet så fort som mulig og senest innen en time etter at feilen ble meldt inn fra kunde, eller oppdaget av Front. Ved kritiske driftsfeil utenfor åpningstiden kan kunde ringe til Fronts hovednummer 22 20 24 00 og trykke valg "9" for å bli satt over til en vakttelefon. Med kritiske driftsfeil menes at tjenesten er nede, eller at det ikke er mulig å sende eller motta meldinger.


Kontakt oss på:
www.fro.no/kontakt
e-post: kontakt@fro.no
Tlf: 22202400
Ved kritiske driftstans utenfor åpningstidene kan man ringe 22202400 og taste 9

5. Andre vilkår

5.1 Taushetsplikt

Både Front og Kunden plikter å bevare taushet om all informasjon de får kjennskap til som følge av denne Avtalen, og som ikke er allment kjent. Dette gjelder både informasjon vedrørende den annen part og andre utenforstående tredjeparter. Hver av partene plikter å foreta nødvendige skritt for å sikre at ansatte og andre i deres tjeneste overholder taushetsplikten. Front forbeholder seg retten til å bruke kundens navn som referanse til markedsføring, og opplyse om at de er samarbeidspartnere. Front har også anledning til å legge kunden på en egen referanseliste med en kort forklaring til hva kunden benytter produktet til, hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

5.2 Misbruk

Ethvert påviselig forsøk fra Kunden og sine medansatte på å misbruke Front sine tjenester og dens funksjonalitet vil føre til at Kunden stilles til ansvar for disse handlinger. Misbruk av tjenesten kan til eksempel være forsøk på hacking av server/database, misbruk av passord og brukernavn, misbruk av SMS tjenesten, missbruk av takserte CPA meldinger (mottaker betaler), og andre forsøk som normalt kan knyttes opp til ulovlig eller kritikkverdig oppførsel.

Misbruk vil føre til umiddelbar oppsigelse av avtale, og en eventuell politianmeldelse av Kunden. Eventuelle merkostnader knyttet til misbruk av tjenesten vil bli rettet mot og fakturert Kunden.

5.3 Mislighold

Ved mislighold av bestemmelser i denne Avtalen kan den annen part, ved å reklamere i samsvar med pkt. 4.2, gjøre gjeldende vanlige misligholdsbeføyelser overfor den misligholdende part. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr.100. I tillegg til forsinkelsesrente, vil Front også kunne kreve et purregebyr.


Som vesentlig mislighold anses alltid mer enn to ukers betalingsforsinkelse eller at det innledes gjeldsforhandling eller konkurs hos Forhandleren.


Ved vesentlig mislighold kan den fornærmede part si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Front kan i slike tilfeller stenge Kundens tilgang til databasen med umiddelbar virkning.

5.4 Overføring av produktet til annet selskap

Front kan under perioden overføre produktet til et annet selskap (som ved en fusjon eller oppkjøp). Kontrakten vil løpe videre hvis dette skjer, og kontraktens innhold vil gjelde tilsvarende for det nye selskapet som overtar produktet. Kunden kan ikke uten forutgående skriftlig samtykke fra Front overføre rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen.

5.5 Oppsigelse

Avtalen kan sies opp av begge parter med skriftlig varsel med 3 måneder oppsigelsestid, som gjelder fra den første neste påbegynte kalendermåned etter at Front har mottatt oppsigelsen. Med skriftelig varsel menes post, faks eller e-post.

Front forbeholder seg retten til å kunne si opp avtalen etter bestemmelsene i avtalen, uten å måtte gi en saklig begrunnelse for dette.

5.6 Presse & Media

Både Front og kunden har rett til å fremstå som samarbeidspartner i kontraktsperioden, og benytte den annen part som referanse (se også punkt 5.1).

5.7 Force Majure

Ingen av partene er ansvarlige for mislighold av denne avtale som skyldes, direkte eller indirekte, forhold som defineres som Force Majure etter gjeldende juridiske retningslinjer, - herunder naturkatastrofer, streik, lockout, pålegg fra offentlige myndigheter eller rettighetshavere, krig eller trussel om krig, mobilisering, epidemier, brann oversvømmelser eller andre forhold som ligger utenfor partenes kontroll.

5.8 Tvist

Dersom det oppstår tvist mellom avtalepartnerne om tolkning eller rettsvirkningene av denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører slike forhandlinger ikke frem innen en måned løses tvisten ved voldgift i Oslo.

6. Ansvar, erstatning m.m.

6.1 Ansvar

Front er ansvarlig for driften og oppetid av interne systemer og database. Front har ikke ansvar for eksterne feil som nettlinjer utenfor serverpark eller nedetid hos teleoperatører.

6.2 Erstatning

Hvis kunden opplever nedetid som skyldes feil hos Front, kan kunden kreve erstatning for den aktuelle nedetiden. Eventuelt erstatningsansvar fra Kunden mot Front omfatter ikke tap av data, tapt fortjeneste eller andre indirekte skader. Fronts erstatningsansvar er begrenset til 20 000 kr, men kan dog aldri overstige kundens innbetalinger i løpet av de foregående 12 måneders periode.

Dette gjelder ikke forhåndsanmeldt nedetid som skuldes rutinemessige oppdateringer av systemet.